.

ساختمان

 

تکنولوژي هاي نو ساخت ديگر رشته تجارت براي ايريمکس محسوب مي گردد. اين هميشه بعنوان کاري سخت براي مالکان پروژه هاي ساختماني به حساب مي رفت تا آخرين و بروزترين برند ها يا محصولات را براي ساختمان هاي خود فراهم سازند. اما پروسه هاي بروز وارداتي ما در ايريمکس اين وضعيت را بهبود بخشيده است به نحوي که  ما از ارتباطات بين المللي خود استفاده کرده و آخرين تکنولوژي هاي ساخت موجود در دنيا را براي کشورعزيزمان فراهم مي سازيم.