.

ارتباطات تجاری

ارتباطات بین المللی:

Arian Silver (www.ArianSilver.co)

Avensis (www.Avensis.com)

Changshu Besta Textile Trading CO.,LTD (www.csbesta.com)

REWO-Tapes (www.rewo-tapes.de)

Turkusa (www.TurkusaTrading.com)

Vega Turk (www.Vega-Turk.com)

ارتباطات داخلی:

گروه صنعتی خزر مرینوس (منطقه آزاد انزلی)

شرکت هاربینگر ( (www.Harbinger.ir

شرکت ايريمکس بر مبناي ضوابطي خاص با شرکت هاي مختلفي از ديگر نقاط دنيا ارتباط مؤثر برقرار کرده است. اين روابط نزديک،دامنه کاري شرکت را با ديگر نقاط دنيا گسترش داده و گزينه هاي تجاري جديدي را پيش روي شرکت قرارداده است. ليستي از اين ارتباطات تجاري و آدرس هاي اينترنتي آن ها در اينجا قابل مشاهده است.