.

مأموریت ما

 

ما خود را ملزم به پيشرفتي چشم گير در فراهم آوردن دريچه اي به سوي تجارتي آرام از طريق ايجاد پروسه هاي صادراتي و وارداتي با کيفيت مي دانيم. ما راه حل هاي کاربردي فراواني را براي آناني که در صنايع نساجي ، مبلمان و ساختمان فعال هسستند فراهم خواهيم کرد. ما مشتريان خود را از طريق فراهم آوري گزينه هاي مختلف از محصولات و سرويس هاي با کيفيت همراهي مي کنيم بطوري که آنان را به رهبراني هدايتگر در رشته هاي کاريشان مبدل خواهد کرد.

 

 

اين قول و قرار هميشگي ماست تا تحقيقات و توسعه هر روزه خود را رها نکنيم تا همواره مواد ،محصولات و تکنولوژي هاي بروز تري را در اختيار مشتريان قرار دهيم و موفقيتي تمام ناشدني را در تجارت رقم بزنيم.
ما بر اين باوريم که ايريمکس بايستي در اجرا يکپارچه بوده و از استاندارد هاي فعلي صنعت پيشي بگيرد.